3d cnc

23.1.55

พระพิราพ...(พระไภราพ)


พระพิราพ...( พระไภราพ )
เชื่อกันว่า พระองค์นั้น เป็นภาคหนึ่งของพระอิศวร (ศิวะอวตาร)
พระพิราพ เป็นครูสูงสุดทั้งฝ่ายนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์